Silicon Dragon Tech Chat – Founder Yi Wang of Liulishuo